Všechny
kurzy CŽV

Prohlédněte si nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnost i pro zaměstnance Jihočeské univerzity a vyberte si téma, které vám pomůže posunout se zas o krok dál.

vyhledejte program, o který máte zájem, napříč celou univerzitou


A nebo můžete zůžit výběr dle: fakulty či typu kurzu.

reset filtrů

Gastronomie A2

Mgr. Lucie Trnková

 • Fakulta:

  GC

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  13.09.2021

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:3 790 Kč

Hlavní herecké a režisérské strategie divadla 20. století

Mgr. Monika Hosnedlová

Cílem kurzu je představení nových fenoménů, které se objevují v dramatickém umění ve 20 století a souběžného ukázání, vývoje divadelních teorií, snažících se tyto změny reflektovat. Zvláštní pozornost bude věnována způsobu, jakým je vedeno divákovo zaměření pohledu. V tomto smyslu je teorie divadla jedním z klíčových témat vizuálních studií.

1. Úvodní hodina. Seznámení se strukturou a cíli kurzu.
2. Herecké techniky v devatenáctém a na počátku dvacátého století.
3. Bertold Brecht a zcizující efekt.
4. Divadelní prostor a jeho změny na počátku století.
5. Divadelní prostor a site.specific.
6. Divadelní prostor a nový cirkus.
7. Loutka a její role v moderní divadle.
8. Antonine Artaud a divadlo krutosti.
9. Jerzi Grotowski a chudé divadlo.
10. Semiotika divadla I.
11. Semiotika divadla II.
12. Antropologie divadla.
13. Divadlo jako událost.
14. Divadlo a psychoanalýza.

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Hmotná kultura raně středověkého hradiště

Mgr. Monika Hosnedlová

Cílem přednášky je přiblížit studentům archeologie a dalších oborů kategorie raně středověké hmotné kultury na příkladě nálezů (keramika, kovy, osteologický materiál) získaných během letních archeologických praxí ( především Netolice) a výzkumů AU FF JU.

Studenti budou zapojeni do zpracování výzkumů raně středověkých lokalit - mytí, konzervace, zanesení do databází a dokumentace.

1. Raně středověká hradiště a jejich výzkum, hmotná kultura (přednáška). 
2. Univerzitní výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích (přednáška), ZAV Prácheň atd. 
3. Postexkavační fáze výzkumu - zásady, role evidencí a databází, nakládání se vzorky na environmentální analýzy, podmínky uložení jednotlivých druhů nálezů. 
4. - 7.    Zpracování keramických nálezů - praktické ukázky (cvičení). 
8. - 11.   Zpracování osteologického materiálu - praktické ukázky (cvičení). 
11. -13. Konzervace a zpracování kovových nálezů - praktické ukázky (cvičení). 

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ

Ing. Lenka Miková Havelková

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. - studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 427/2021-1-62. Kurz lze hradit ze šablon.

Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

1. Informatika bez počítače (4 h)

a. Situační informatické úlohy ze soutěže Bobřík informatiky – řešení vybraných úloh na rozvíjení informatického myšlení s didaktickým komentářem, řešení soutěžního testu s konotací na vzdělávací cíle.

b. Unplugged informatické aktivity se třídou – optimalizace,algoritmizace, kódování dat

2. Základy robotiky (4 h)

a. Robotické stavebnice a roboti pro věk žáka 10 – 14 let (např. Lego Mindstorms, Ozobot) – seznámení s prací, konstrukce robota, programování robota z počítače, používání motorů, senzorů, spouštění akcí senzorem.

b. Počítačové embedded desky (např. Picoboard, Micro:bit) – jejich oživení, propojení s počítačem, programování, cíle výuky v dané oblasti

Forma studia:

Prezenční – seminář.

Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu.

Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel (platíte na fakturu), uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení!

 • Fakulta:

  Pedagogická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  08.10.2021

 • Přihlášky do:

  28.09.2021

 • Volná místa:

  12

 • Cena kurzu:

  1 600 Kč

Jak s dětmi otevírat téma smrti a ztrát

Mgr. Jana Kubínová

Cílová skupina: Pedagogové, sociální pracovníci a další pomáhající profese a zájemci o téma.

Výukové cíle: Cílem kurzu je představit cesty, jimiž lze s dětmi otevírat a sdílet témata týkající se smrti a ztrát.

Obsah kurzu:

Jak s dětmi témata ztrát a smrti otevírat preventivně?
Jak s ním pracovat, když s ním přijdou samy děti?
Jak intervenovat v situaci akutní ztráty?

Forma a metody výuky: Diskuze, sdílení zkušeností, krátké přednáškové bloky, seznámení s příklady dobré praxe.

Termín výuky: 27.11.2021 (6 hodin přímé výuky, 8 hodin včetně přestávek)

 • Fakulta:

  Teologická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  27.11.2021

 • Přihlášky do:

  19.11.2021

 • Volná místa:

  12

 • Cena kurzu:

  800 Kč

Jogové rehabilitační cvičení - středeční kurz

Ing. Lenka Miková Havelková

Odstaňuje chronické bolesti zad, zlepšuje pružnost kloubů, které při sedavém zaměstnání jsou zanedbávány. Jógová cvičení prospívá tělu i duši.

Jedná se o deset lekcí, které budou probíhat ve středu (29.9.,6.10.,13.10.,20.10.,27.10.,3.11.,10.11.,24.11.,1.12.,8.12.2021) od 16:00 do 17:00 hodin v tělocvičně v přízemí budovy v ul. Dukelská D114.

Úhrada kurzu proběhne formou srážky ze mzdy zaměstnance ve výplatním termínu po uzavření příjmu přihlášek!

 • Fakulta:

  Pedagogická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  22.09.2021

 • Volná místa:

  Obsazeno

 • Cena kurzu:

  450 Kč

Jogové rehabilitační cvičení - středeční kurz

Ing. Lenka Miková Havelková

Odstaňuje chronické bolesti zad, zlepšuje pružnost kloubů, které při sedavém zaměstnání jsou zanedbávány. Jógová cvičení prospívá tělu i duši.

Jedná se o deset lekcí, které budou probíhat ve středu (29.9.,6.10.,13.10.,20.10.,27.10.,3.11.,10.11.,24.11.,1.12.,8.12. 2021) od 16:00 do 17:00 hodin v tělocvičně v přízemí budovy v ul. Dukelská D114.

Podklady k platbě kurzu budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce po uzavření příjmu přihlášek (po 22.9.2021).

 • Fakulta:

  Pedagogická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  22.09.2021

 • Volná místa:

  Obsazeno

 • Cena kurzu:

  900 Kč

Konversation C1

Mgr. Lucie Trnková

 • Fakulta:

  GC

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  27.09.2021

 • Přihlášky do:

  13.09.2021

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:3 790 Kč

Laická první pomoc při bolestech pohybového aparátu

Mgr. Petr Matula

Tento seminář je zaměřen na praktický nácvik základních přístupů při akutních bolestech pohybového aparátu - krční páteře, bederní páteře, bolestech kloubů i po některých úrazech pohybového aparátu. Pod dohledem fyzioterapeuta budou vyzkoušeny vybrané techniky přístupů fyzikální terapie, kinezioterapie, tejpování pružným tejpem apod.
Termín konání: 16. 10. 2021, 9:30 - 11:00 hod.
Kurz je určen pro rodiče a rodinné příslušníky dětí navštěvující Dětskou univerzitu na ZSF JU a pro širokou veřejnost
Lektorka: Mgr. Zuzana Širůčková, fyzioterapeutka

 • Fakulta:

  Zdravotně sociální

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  16.10.2021

 • Přihlášky do:

  10.10.2021

 • Volná místa:

  12

 • Cena kurzu:

  160 Kč

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Ing. Lenka Miková Havelková

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s §9  vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon specializované činnosti prevence sociálně patologických jevů podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou učitelé, kteří potřebují získat další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Forma studia:

Kombinovaná - cyklus přednášek, seminářů, e-learning.

 

Cíle studia:

Studium je určeno posluchačům, kteří se připravují či již vykonávají pozici školního metodika primární prevence. Program klade důraz na vytvoření předpokladů pro aplikaci poznatků z pedagogiky a psychologie  do oblasti přípravy a realizace  prevence na školách. Zároveň je  příprava zaměřena na  získání či prohloubení odborných znalostí a dovedností potřebných pro vystižení specifik metodikovy role ve školní prevenci (adiktologie, legislativa aj.).

Základním cílem programu je posílení a prohloubení znalostí a dovedností pro práci s dítětem i třídou ve včasné diagnostice a prevenci rizikového chování. Úkolem programu je dále připravit metodiky prevence na jednání (včasnou intervenci) a na zvládání  rizikového chování, na spolupráci s poradenskými specializovanými institucemi. Dále také na schopnost motivovat tým kolegů pro tvorbu preventivních programů, koncipovat a vytvářet programy (Minimální preventivní program) a řídit nebo přímo realizovat jednotlivé aktivity preventivní práce ve škole. Důležitý bude rozvoj schopnosti monitorovat situaci ve škole, koncipovat na základě zjištěných informací cíleně zaměřené programy a realizovat jejich evaluaci.

 • Fakulta:

  Pedagogická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  01.02.2022

 • Přihlášky do:

  30.11.2021

 • Volná místa:

  14

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:7 500 Kč

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.