Všechny
kurzy CŽV

Prohlédněte si nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnost i pro zaměstnance Jihočeské univerzity a vyberte si téma, které vám pomůže posunout se zas o krok dál.

vyhledejte program, o který máte zájem, napříč celou univerzitou


A nebo můžete zůžit výběr dle: fakulty či typu kurzu.

reset filtrů

24/11/2021 15:00 Pracovně-právní problematika

Ing. Alena Čarvašová

Pracovní smlouvy, pracovní úvazky, zvýhodnění, mzdy. Workshop je určen pouze pro studenty JU.

 • Fakulta:

  Kariérní centrum

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  24.11.2021

 • Přihlášky do:

  24.11.2021

 • Volná místa:

  18

 • Cena kurzu:

  Zdarma

25/10/2021 9:00 Individuální konzultace

Ing. Alena Čarvašová

Individuální koučování osobní rozvoj, volba kariérního směru, tvorba CV, příprava na pracovní pohovor, time management a sebeprezentace. Konzultace je určena pouze pro studenty JU.

 • Fakulta:

  Kariérní centrum

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  25.10.2021

 • Přihlášky do:

  25.10.2021

 • Volná místa:

  1

 • Cena kurzu:

  Zdarma

Analýza diskurzu pro učitele I

Mgr. Monika Hosnedlová

Kurz uvádí posluchače do problematiky analýzy diskurzu, a to ve smyslu jak psaného tak mluveného slova.  Cílem kurzu je systematicky budovat pochopení funkce textu a jeho komunikačního účelu, a stát se tak lépe vybaveným k řešení jazykových problémů a situací spojených se společenským, kulturním i profesním životem. Zatímco přednášky jsou koncipované na obecné, základní úrovni, semináře přímo reflektují odborné zájmy a potřeby studentů, budoucích učitelů. V rámci kurzu si studenti vyzkouší práci s vybranými korpusy.

Témata:
1. Analýza diskurzu; náplň a rozsah této disciplíny. Diskurz - obtížnost vymezení, šíře a užití definice
2. Historický přehled, přístupy a hlavní směry diskurzní analýzy. Aplikovaná lingvistika 
3. Analýza diskurzu v různých vědních oborech
4. Forma vs. funkce. Lexiko-gramatická rovina jazyka
5. Registr, žánr, a styl (M. Halliday vs. Pražská lingvistická škola)
6. Kontext (reference, presupozice, implikatura a inference), dynamika diskurzu (informační struktura, intonace)
7. Podmínky textovosti (lexikální koheze; koherence)
8. Řád interakce, modalita, participační rámec, sekvenčnost
9. Pragmatika: teorie řečových aktů, konverzační maximy, zdvořilost. 
10. Konverzace
11. Indexikálnost, reflexivita, identita.
12. Kritická diskurzivní analýza

 

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  3

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Archeobotanika pro archeology

Mgr. Monika Hosnedlová

Cílem předmětu je zpřístupnit studentům analytické metody archeobotaniky a metody vzorkování různých typů terénních situací. Dalším cílem je zprostředkování teoretických základů archeobotaniky a způsobů hodnocení a interpretace dat. Druhá část kurzu interpretuje výsledky analytických studií jednotlivých archeologických období.

1. Úvod, teorie archeobotaniky.  
2. Přehled sedimentů a možnosti dochování mikro- a makrozbytků.  
3. Archeobotanické tafonomie (transformace).  
4. Analytické metody.  
5. Archeobotanika dřeva.  
6. Užitkové rostliny, plevely a jejich makrozbytky.  
7. Archeobotanika paleolitu.  
8. Archeobotanika mezolitu.  
9. Archeobotanika neolitu.  
10. Archeobotanika Středomoří a doby bronzové.  
11. Archeobotanika doby železné a římské.  
12. Archeobotanika raného středověku.  
13. Archeobotanika vrcholného středověku.  
14. Archeobotanika časného novověku.

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  9

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Česká literatura 2. poloviny 20. století I

Mgr. Monika Hosnedlová

Přednášky jsou věnovány interpretacím literárních směrů, osobností i jednotlivých signifikantních děl české literatury od přelomu 30. a 40. let 20. století do konce 60. století 20. století. Tyto reflexe jsou zasazeny do širších souvislostí, a to evropské literatury, dalších druhů umění, zejména českého výtvarného umění a filmu, filosofie, sociologie i obecné historie.

Témata:
Periodizace jako způsob interpretace
Česká literatura před 2. světovou válkou (1938-39)
Literatura a umění za války
Politika a literatura
Literatura v době komunistické totality 50. let:
a) Česká poezie 50. let, skupina Květen 
b) Česká próza 50. let 
c) Exilová literatura 50. let 
Česká literatura 60. let:
a) Česká poezie 60. let 
b) Česká próza 60. let 
c) České divadlo 50. a 60. let
Český film v kontaktu s literaturou

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  15

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Dějiny anglické literatury II /výuka v anglickém jazyce/

Mgr. Monika Hosnedlová

Dějiny anglické literatury II se zaměřují na vývoj britské literatury od počátků románu do současnosti, tedy zhruba od 18. století až po autory veskrze současné (počátek 21. století). Cílem předmětu je představit studentům klíčová díla, literární školy a hlavní vývojové směry. Přednáška se zasazuje tato díla do kontextu a určité vývojové linie, seminář se věnuje hlavně detailnímu čtení a rozborům děl.

Přednáška: 
1. Daniel Defoe a vznik románu 
2. Laurence Sterne a další 
3. Preromantismus 
4. Romantismus I 
5. Romantismus II 
6. Viktoriánská literatura I 
7. Viktoriánská literatura II 
8. Konec 19. století 
9. Modernismus I 
10. Modernismus II
11. Poválečná literatura
12. Šedesátá léta 
13. Současná literatura 

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Dějiny pravěku

Mgr. Monika Hosnedlová

Seznámení studentů s oborem archeologie, jeho prameny a metodologií. Získání základního přehledu jednotlivých vývojových epoch pravěku až raného středověku (do počátku 10. století n.l.) v Evropě, ČR a v jižních Čechách. Doplněno o základní literaturu a konkrétní příklady z ČR a z jižních Čech.

1. Definice pravěku, raného středověku a archeologie. Archeologické prameny a základní archeologické metody.
2. Vývoj člověka. Starý a střední paleolit.
3. Mladý paleolit a mesolit.
4. Neolit.
5. Eneolit.
6. Starší a střední doba bronzová.
7. Mladší a pozdní doba bronzová.
8. Doba halštatská.
9. Doba laténská.
10. Římané ve střední Evropě.
11. Doba římská - Germáni.
12. Doba stěhování národů.
13. Příchod Slovanů a počátky raného středověku.
14. Doba velkomoravská.

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Dějiny románských zemí I

Mgr. Monika Hosnedlová

V hodinách budou studenti seznámeni s politickými, hospodářskými a kulturními dějinami Francie, Itálie a Španělska v rozsahu od starověku po 15. století. Velký důraz je kladen především na shodné rysy, jimiž se charakterizoval vývoj daných oblastí.

1. Starověký Řím: Počátky a Římská republika.

2. Starověký Řím II: Republika.

3. Starověký Řím III: Principát a Dominát. Osobnosti římských císařů.

4. Starověký Řím IV: Každodennost, životní styl, památky.

5. Počátky Galie a Hispánie.

6. Barbarské státy na území Galie, Itálie a Hispánie.

7. Vývoj Francie v raném středověku.

8. Arabská přítomnost na Pyrenejském poloostrově.

9. Pyrenejský poloostrov v období Reconquisty.

10. Francie za vlády Kapetovců, umění katedrál.

11. Francie v období Stoleté války.

12. Středověká Itálie, italské komuny a dějiny papežství

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  9

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Mgr. Renata Jandová

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd podle § 2, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu, který odpovídá charakteru předcházejícího studia.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu NEUČITELSKÉHO ZAMĚŘENÍ (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací nebo odborné předměty.

Forma studia:

Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

 • Fakulta:

  Pedagogická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  01.02.2022

 • Přihlášky do:

  30.11.2021

 • Volná místa:

  119

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:10 000 Kč

Etnoarcheologie

Mgr. Monika Hosnedlová

Cílem kurzu je seznámit studenty s interpretací archeologických situací prostřednictvím antropologických modelů. Ty jsou formulovány na základě terénních výzkumů u soudobých a recentních předindustriálních společností. Antropologické modely jsou důležitou srovnávací rovinou prehistorické i historické archeologie. Posluchači jsou vedeni k nazírání na zaniklé společnosti bez antropocentrismu a s respektem ke kulturní odlišnosti "těch druhých".

1. Vztah archeologie, historie a etnologie.  
2. Archeologie jako studium těch druhých.  
3. První kontakt.  
4. Vztah antropologické kultury a archeologické kultury.  
5. Etnicita a sociální identita.  
6. Válka.  
7. Formování archeologického materiálu.  
8. Zacházení s odpadem.  
9. Artefakty - funkce, operační řetězce, taxonomie a styl.  
10. Specializovaná výroba.  
11. Obchod a směna.   
12. Osídlení - systémy a vzory, sídelní struktura a aktivity.  
13. Sociální organizace.  
14. Vznik raných států.

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.